Ban Xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm học 2015-2016

27/10/2014 21:21

Xem tại File đính kèm

File đính kèm:
Ban Xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm học 2015-2016(File đính kèm)
 

Mẫu đơn đăng ký đồng phục thể thao sinh viên năm học 2014-2015

12/10/2014 05:59

Cán bộ giáo vụ và các lớp sinh viên download mẫu đính kèm cuối bài viết để thực hiện việc đăng ký đồng phục thể thao sinh viên năm học 2014-2015.

File đính kèm:
Mẫu đăng ký đồng phục thể thao 2014-2015(File đính kèm)
 

Kế hoạch công tác năm 2014 - 2015

10/09/2014 21:21

Xem tại File đính kèm

File đính kèm:
Kế hoạch công tác năm 2014 - 2015(File đính kèm)
 

Công tác BHYT năm học 2014 - 2015

22/08/2014 21:00

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/2006/CT-TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học; thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/03/2007 hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học; Luật bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo nội dung triển khai BHYT năm học 2014 – 2015. Các thầy/cô cán bộ được giao nhiệm vụ tại các đơn vị download thông báo và danh sách ở cuối bài viết.

File đính kèm:
Thông báo về công tác Bảo hiểm Y tế năm học 2014-2015(File đính kèm)
Danh sách BHYT Khoa Kiến trúc(File đính kèm)
 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tin học hóa

20/08/2014 19:16

Xem tại File đính kèm

File đính kèm:
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tin học hóa(File đính kèm)