Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2016

 Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016 của Viện Đai học Mở Hà Nội; Khoa Kiến trúc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016 với các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo, phong trào sinh viên, nghiên cứu khoa học,…

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2014 - 2015 Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 của Viện Đai học Mở Hà Nội; Khoa Kiến trúc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo, phong trào sinh viên, nghiên cứu khoa học