Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện: “Giải pháp phát triển kỹ năng thực hiện đồ án cơ sở của sinh viên kiến trúc năm thứ nhất”

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, chiều ngày 03/01/2017 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Giải pháp phát triển kỹ năng thực hiện đồ án cơ sở của sinh viên kiến trúc năm thứ nhất” do ThS.KTS Nguyễn Minh Hoàng làm chủ nhiệm đề tài cùng nhóm tác giả là giảng viên Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội.

Nghiệm thu giáo trình: Lý thuyết sáng tác kiến trúc, Lịch sử kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Khí hậu và chiếu sáng kiến trúc

Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2015, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức nghiệm thu 4 giáo trình phục vụ công tác đào tạo tại khoa Kiến trúc

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội, chiều ngày 22/12/2015 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Tổ chức không gian kiến trúc cơ sở 1 Viện Đại học Mở Hà Nội theo hướng sinh thái” do ThS.KTS Võ Thùy Dung làm chủ nhiệm đề tài cùng nhóm tác giả là các giảng viên Khoa Kiến trúc – Viện Đại học Mở Hà Nội.