Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

Thực hiện kế hoạch Của nhà trường  về Công tác vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ sở 2 của Khoa Kiến Trúc.

LCĐ Khoa Kiến Trúc  xây dựng kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở 2