Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên ĐHHCQ giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 – 2020; Căn cứ Kế hoạch số 4846/KH-ĐHM ngày 30/10/2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 - 2020