Chương trình đào tạo

22/10/2016 09:03

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
( Áp dụng từ khóa 2014-2019 trở đi) 
 Kiến thức giáo dục đại cương(35TC/160TC)
TT Mà HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN SỐ TC ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
1   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lenin 5 Không
2   Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN 3 Không
3   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Không
4   Xã hội học đô thị 2 Không
5   Mỹ học  2 Không
6   Anh văn HP1  3 Elementary level
7   Anh văn HP2 3 Anh văn HP1 
8   Anh văn HP3  3 Anh văn HP2
    Anh văn chuyên ngành 3 Anh văn HP3 
9   Toán cao cấp HP1 2 Không
10   Toán cao cấp HP2 2 Không
11   Tin học 3 Không
12   Pháp luật  2 Không
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (113TC/160TC)
13   Vẽ hình hoạ HP1 3 Không
14   Vẽ hình hoạ HP2 3 Vẽ hình hoạ HP1
15   Lịch sử kiến trúc  3 Không 
16   Lịch sử đô thị 2 Không
17   Lịch sử nghệ thuật  2 Không
18   Cơ sở tạo hình kiến trúc 4 Không
19   Cơ lý thuyết 2 Không
20   Hình học hoạ hình HP1 2 Không
21   Hình học hoạ hình HP2 & vẽ kỹ thuật 3 Hình học hoạ hình HP1
22   Cơ sở kiến trúc 4 Không
23   Lý thuyết sáng tác  2 Không
24   Cơ học công trình 3 Cơ lý thuyết
25   Kết cấu nền móng 2 Không
26   Kết cấu công trình 4 Cơ học công trình
27   Vật liệu xây dựng  2 Không
28   Vẽ ghi 2 Không
29   Kinh tế xây dựng 2 Không
30   Thi công công trình 2 Không
31   Vật lý kiến trúc HP1 2 Không
32   Vật lý kiến trúc HP2 3 Không
33   Cấu tạo kiến trúc 3 Không
34   Trang thiết bị công trình 3 Không
35   Kiến trúc nhà ở 3 Không
36   Kiến trúc nhà công cộng  3 Không
37   Kiến trúc nhà công nghiệp 3 Không
38   Quy hoạch đô thị 3 Không
39   Kỹ thuật đô thị  2 Không
40   Kiến trúc Nội thất  3 Không
41   Kiến trúc cảnh quan 3 Không
42   Đồ án cơ sở                           4 Không
43   Đồ án nhà ở 1                                     4 Kiến trúc nhà ở
44   Đồ án công trình công cộng 1            4 Kiến trúc nhà công cộng 
45   Đồ án nhà ở 2                                     4 ĐA nhà ở 1
46   Đồ án quy hoạch                          4 Quy hoạch đô thị
47   Đồ án công trình công nghiệp        4 Kiến trúc nhà công nghiệp
48   Đồ án công trình công cộng 2           4 Đồ án công trình công cộng 1           
49   Đồ án chuyên ngành  4 Các đồ án trên
50   Chuyên đề kiến trúc 3 Không
Thực tập và ĐATN (12TC/160TC)
51   Thực tập tốt nghiệp 2 Không
52   Đồ án tốt nghiệp 10 Tích luỹ đủ 148 tín chỉ
Kiến thức bổ trợ 
53   Giáo dục thể chất          5 Không
54   Giáo dục quốc phòng   8 Không
55   Tham quan kiến trúc 2 Không
56   Thiết kế nhanh   Không
  T/M BCN KHOA
  PCN PHỤ TRÁCH 
  ThS KTS Võ Thùy Dung

(3872 lượt xem)