Lịch thể hiện đồ án học kỳ 1 năm học 2018-2019

13/11/2018 05:38

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v lịch thể hiện đồ án học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thời gian nghỉ thể hiện

Lớp

Đồ án

Nội dung

Ngày chấm

 (10/11-22/11/18)

K23KT

Đồ án công nghiệp

Sinh viên thể hiện đồ án tại nhà

8h00 - 9h00, Thứ 6 ngày 23/11/18 Thu bài

(15/11-21/11/18)

K25KT

Đồ án nhà ở 1

Ngày 21/11/18( 8h00-16h30)  Sinh viên thể hiện mầu tại lớp.

8h00, Thứ 5 ngày 22/11/18 Chấm bài

(15/11-21/11/18)

K24KT

Đồ án nhà ở 2

Hội đồng chấm ĐA

14h00, Thứ 5 ngày 22/11/18 Chấm bài

Ghi chú: trong thời gian nghỉ thể hiện đồ án tất cả các môn kỳ phụ, Thông Gió, Anh văn chuyên ngành vẫn học bình thường

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(142 lượt xem)