KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN CUỐI KHÓA

16/12/2014 03:26

 

 

 

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: 05/KH-KTr-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN CUỐI KHÓA

 

            Căn cứ Công văn số 4015/CV-BGDĐT-CTHSSV ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-ĐHM-CTSV ngày 20/11/2014 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên dành cho sinh viên cuối khóa. Khoa Kiến trúc xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:

 1. Thời gian

Cả ngày 23/12/2014:           Sáng từ 8h30’ đến 11h30’

                                                Chiều từ 13h30’ đến 16h30’

 1. Địa điểm

Phòng 402 – cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

(tầng 4 tòa nhà An&Huy, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

 1. Thành phần tham dự
  1. Khách mời:
 • Đảng ủy – BGH, đại diện Phòng CTCT&SV, Đoàn TN – Hội SV Viện
 • 02 báo cáo viên
  1. Triệu tập:
 • Toàn thể sinh viên K18-Kiến trúc
 • BCH Liên chi Đoàn TN – Liên chi Hội SV, Ban cán sự các Lớp
 1. Nội dung chương trình

Buổi sáng:

 • Khai mạc
 • Bài 1: Một số yêu cầu về ngành nghề đối với kiến trúc sư mới ra trường
 • Bài 2: Giới thiệu một vài dự án thực tế

Buổi chiều:

 • Bài 3: Giới thiệu về luật Lao động và luật Sở hữu trí tuệ

 

Nơi nhận:

 • Đảng ủy - BGH (để b/c);
 • Phòng CTCT&SV (để p/h);
 • Các đ/c trong BCN Khoa (để triển khai);
 • Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
 • Toàn thể sinh viên K18 (để thực hiện);
 • Lưu VP.

T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM PT KHOA

 

Đã ký

 

ThS. Võ Thùy Dung

 

 


(803 lượt xem)