Bổ sung lịch thể hiện đồ án Công cộng 2 cho sinh viên K22

07/03/2018 02:51

THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH THỂ HIỆN ĐỒ ÁN CÔNG CỘNG 2 CHO SINH VIÊN K22KT

Theo nguyện vọng của các sinh viên có bài kỹ thuật chưa đạt điểm 5, muốn có cơ hội chỉnh sửa và trình bầy ý tưởng tại hội đồng bảo vệ đồ án, chúng tôi đồng ý cho các bạn có nguyện vọng tiếp tục thể hiện Đồ án trên khổ A0 và bảo vệ đồ án theo đúng thời gian đã thông báo. Kết quả thi KTHP đồ án công cộng = 20% Chuyên cần + 80% ( TBC của Điểm HS kỹ thuật và bản vẽ A0) 

Thay mặt nhóm giảng viên 

ThS.KTS Võ Thùy Dung 


(257 lượt xem)