Biên bản Hội đồng xét công nhận Kết quả học tập Học kỳ 1 năm học 2015/2016 Khoa Kiến trúc

21/03/2016 09:00

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

* Danh sách chi tiết tải về tại đây.


(1001 lượt xem)