Kế hoạch tổ chức “Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2014” Viện Đại học Mở Hà Nội

11/12/2014 10:20

Khoa Kiến trúc thông báo Kế hoạch tổ chức “Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2014”  của Đoàn TN Viện Đại học Mở Hà Nội. Chi tiết như sau:

Poster

Công văn gửi Liên Chi đoàn Khoa Kiến trúc:

           THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI                                                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI                                        

                         *****

               Số:  16 CV/ĐTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Các Liên chi Đoàn trực thuộc

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2017; Căn cứ Kế hoạch tổ chức “Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2014” ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Đoàn Thanh niên và Trung tâm Dịch vụ và giới thiệu sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội; BCH Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổ chức, đề nghị các Liên chi Đoàn thực hiện các nội dung sau:

 1. Công tác tuyên truyền:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể đoàn viên, sinh viên về Ngày hội thông qua các kênh: bằng văn bản, tham mưu với lãnh đạo đơn vị đưa tin lên website của Khoa, bảng tin, dán poster, danh sách các đơn vị và vị trí tuyển dụng...

Ngày 10/12, BCH Đoàn Thanh niên sẽ kiểm tra thông tin trên website của các Khoa về công tác tuyên truyền.

 1. Công tác tổ chức
  1. Thời gian, địa điểm tổ chức
 • Thời gian: Từ 8h00 thứ Ba, ngày 16/12/2014
 • Địa điểm: Cơ sở 1 – Viện Đại học Mở Hà Nội
  1. Nội dung chương trình

- Từ 8h00-8h30: Lễ Khai mạc, các doanh nghiệp bắt đầu phỏng vấn, tư vấn, tuyển dụng (Địa điểm: Sân Viện)

- Từ 8h30-9h30: Hội thảo “Đường đến thành công – lĩnh vực Công nghệ Thông tin” (Địa điểm: Hội trường A)

- Từ 9h30-10h30: Hội thảo “Kinh nghiệm tìm việc và hướng nghiệp” (Địa điểm: Hội trường A)

* Lưu ý: Các doanh nghiệp bắt đầu tiến hành phỏng vấn, tư vấn, tuyển dụng từ 8h00.

Số lượng doanh nghiệp dự kiến tham gia Ngày hội: 40 đơn vị.

 1. Yêu cầu về quân số
 • Để đảm bảo thành công của Ngày hội và chào mừng thành công của Đại hội Đoàn trường, đề nghị mỗi Liên chi Đoàn chọn cử 50 sinh viên tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên năm 2014.  Danh sách sinh viên tham dự gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 14/12/2014.

Email: doanthanhnien.hou@gmail.com

 • Đề nghị các Bí thư LCĐ, Phó Bí thư LCĐ trực tiếp phụ trách đại biểu sinh viên tham gia Ngày hội.
 • Đề nghị Hội sinh viên phối hợp trong công tác triệu tập sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự trong Ngày hội.

Nơi nhận:

-      Các LCĐ (để t/h);

-      Lưu VP.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN

BÍ THƯ

 

 

Đỗ Ngọc Anh

Kế hoạch cụ thể:


(1259 lượt xem)