Thông báo lịch kiểm tra tiến độ ĐATN lần 1

15/10/2018 07:46

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

 Lịch kiểm tra tiến độ ĐATN lần 1

          BCN khoa thông báo lịch làm việc của hội đồng kiểm tra tiến độ lần 1 đồ án tốt nghiệp như sau:

Thời gian : 9h00 thứ năm ngày 18/10/2018

Địa điểm : P401 – Khoa Kiến trúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Hội đồng 1

1/ ThS KTS Võ Thùy Dung

2/ ThS.KTS Nguyễn Thị Phương Anh

 

Các yêu cầu đối với sinh viên:

1/ Sinh viên có mặt chuẩn bị hội đồng trước 30 phút

2/ Chuẩn bị đầy đủ khối lượng yêu cầu bao gồm:

  • Khối lượng ĐATN đã làm
  • Sổ theo dõi tiến độ ĐATN có đầy đủ chữ ký xác nhận thông qua của giảng viên

3/ Sinh viên không tham dự kiểm tra tiến độ sẽ không đủ điều kiện tiếp tục làm ĐATN.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PT

(đã ký)

ThS Võ Thùy Dung

 


(131 lượt xem)