Thời khóa biểu các lớp kỳ 1 năm học 2018-2019 cập nhật ngày 29/08/2018

29/08/2018 05:35

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP K22-KT

Thực hiện từ 15/8/2018 ( tuần 33) đến 23/12/2018 ( tuần 51)

Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN SỐ SV PHÒNG
2 Sáng          
Chiều Chuyên đề kiến trúc Nhóm giảng viên 3TC- 45 Tiết (T33- T37)- 8h00' 43 404
3 Sáng          
Chiều Anh văn chuyên ngành   3TC- 45 Tiết (T36- T47)- 13h00' 22+14 404
4 Sáng Chuyên đề kiến trúc Nhóm giảng viên 3TC- 45 Tiết (T34- T37)- 8h00' 43 404
Chiều          
5 Sáng          
Chiều Đồ án chuyên ngành Nhóm giảng viên 4TC- 60 Tiết (T35 - T50)- 8h00' 44 404
6 Sáng Chuyên đề kiến trúc Nhóm giảng viên 3TC- 45 Tiết (T34- T37)- 8h00' 43 404
Chiều          
7 Sáng          
Chiều          

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP K23-KT

Thực hiện từ 15/8/2018 ( tuần 33) đến 23/12/2018 ( tuần 51)

Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN SỐ SV PHÒNG
2 Sáng Trang thiết bị công trình (Kỹ thuật  Điện) GVC. Vũ Hồng Dư 3TC- 15 Tiết (T34- T37)- 8h00' 92+25 402
Chiều Thi công công trình ThS Phạm Nguyễn Vân Phương  2 TC - 30 Tiết (T36 - T43) - 13h00' 108 402
3 Sáng Pháp luật ThS Trần Đình Hải 2 TC - 30 Tiết (T35 - T39) - 8h00' 96 402
Chiều Anh văn chuyên ngành   3TC- 45 Tiết (T36- T47)- 13h00' 22+14 404
4 Sáng Trang thiết bị công trình (Nước) ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3TC- 15 Tiết (T34- T35)- 8h00' 92 402
Kết cấu công trình GVC ThS Đoàn Thị Quỳnh Mai  4TC- 60 Tiết (T36- T43)- 8h00' 31 402
Chiều Trang thiết bị công trình (Nước) ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3TC- 15 Tiết (T34- T35)- 13h00' 92 402
  Kết cấu công trình GVC ThS Đoàn Thị Quỳnh Mai  4TC- 60 Tiết (T36- T43)- 13h00' 31 402
5 Sáng Pháp luật ThS Trần Đình Hải 2 TC - 30 Tiết (T35 - T39) - 8h00' 96 402
Chiều Kinh tế xây dựng PGS.TS Đinh Đăng Quang 2 TC - 30 Tiết (T33 - T39) - 13h00' 91 402
6 Sáng Vật liệu xây dựng TS. Trịnh Hồng Tùng 2 TC - 30 Tiết (T33 - T36) - 8h00' 96 402
Chiều ĐA Công nghiệp KTS Nguyễn Trọng Hải, ThS.KTS. Nguyễn Huy Hoàng  4TC- 60 Tiết (T33- T47)- 13h00' 78 402
7 Sáng          
Chiều          

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP K24-KT

Thực hiện từ 15/8/2018 ( tuần 33) đến 23/12/2018 ( tuần 51)

Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN SỐ SV PHÒNG
2 Sáng Xã hội học đô thị ThS.KTS Nguyễn Huy Hoàng  2 TC - 30 Tiết (T34 - T41) - 8h00' 46 405
Chiều Vẽ ghi ThS.KTS Phạm Minh Hoàng  2 TC - 30 Tiết (T35 - T42) - 13h00' 37 405
3 Sáng Quy hoạch đô thị PGS.TS Nguyễn Trúc Anh 3 TC - 45 Tiết (T34 - T44) - 8h00' 38  
Chiều Đường lối CM của Đảng CSVN ThS Bùi Văn Hải 3 TC - 45 Tiết (T34 - T39) - 13h00' 40 405
Giáo dục thể chất    3TC (tuần 48-6/2019)   TT TDTT Hoàng Mai 
4 Sáng Mỹ học GVC.ThS Hoàng Thị Minh 2 TC - 30 Tiết (T34 - T41) - 8h00' 40 405
Chiều Đồ án nhà ở 2 ThS KTS Dương Mạnh Thắng  , ThS KTS Lý Thu Phương 4 TC - 60 Tiết (T34 - T48) - 13h00' 36 405
5 Sáng Vật lý KT 1( Âm học kiến trúc) PGS.TS Phạm Đức Nguyên 2 TC - 30 Tiết (T36 - T43) - 8h00' 48 405
Chiều Đường lối CM của Đảng CSVN ThS Bùi Văn Hải 3 TC - 45 Tiết (T33 - T39) - 13h00' 40 405
Giáo dục thể chất    3TC (tuần 48-6/2019)   TT TDTT Hoàng Mai 
6 Sáng          
Chiều          
7 Sáng          
Chiều          

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP K25-KT

Thực hiện từ 15/8/2018 ( tuần 33) đến 23/12/2018 ( tuần 51)

Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN SỐ SV PHÒNG
2 Sáng Anh văn HP2 ThS Phạm Mai Lan 3 TC - 45 Tiết (T35 - T40) - 8h00' 43 406
Chiều Kết cấu nền móng TS. Nguyễn Đình Tiến 2 TC - 30 Tiết (T34 - T36) - 13h00' 54 406
Anh văn HP2 ThS Phạm Mai Lan 3 TC - 45 Tiết (T35 - T40) - 13h00' 43 406
3 Sáng Vật liệu xây dựng TS. Trịnh Hồng Tùng 2 TC - 30 Tiết (T34 - T36) - 8h00' 41 402
Chiều Cơ học công trình ThS. Mai Châu Anh 3 TC - 45 Tiết (T36 - T46) - 13h00' 54 406
4 Sáng ĐA nhà ở 1 ThS KTS Dương Bích Phượng , ThS KTS Nguyễn Phương Yến 4 TC - 60 Tiết (T34 - T48) - 8h00' 27 406
Chiều Lịch sử nghệ thuật GVC.ThS Hoàng Thị Minh 2 TC - 30 Tiết (T34 - T41) - 13h00' 44 406
5 Sáng Những NLCB của CN Maclenin ThS Đào Anh Tuấn 5 TC - 75 Tiết (T33 - T42) - 8h00' 41 406
Chiều Những NLCB của CN Maclenin ThS Đào Anh Tuấn 5 TC - 75 Tiết (T33 - T42) - 13h00' 41 406
6 Sáng          
Chiều          
7 Sáng          
Chiều          

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP K26-KT

Thực hiện từ 10/9/2018 ( tuần 37) đến 23/12/2018 ( tuần 51)

Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN   PHÒNG
2 Sáng Tin học đại cương ThS. Ngô Thanh Tùng 3 TC - 45 Tiết (T37 - T38) - 8h00'   p.MÁY
Tin học ứng dụng ThS. Phạm Hồng Hà 3 TC - 45 Tiết (T39 - T42) - 8h00'   p.MÁY
Chiều Cơ sở Kiến trúc ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng 4 TC - 60 Tiết (T37 - T44) - 13h00'   404
3 Sáng Hình học họa hình 1 ThS. Đặng Phương Chi 2 TC - 30 Tiết (T37 - T40) - 8h00'   404
Cơ lý thuyết ThS. Hương Quý Trường 2 TC - 30 Tiết (T41 - T44) - 8h00'   404
Chiều Hình học họa hình 1 ThS. Đặng Phương Chi 2 TC - 30 Tiết (T37 - T40) - 13h00'   404
Cơ lý thuyết ThS. Hương Quý Trường 2 TC - 30 Tiết (T41 - T44) - 13h00'   404
4 Sáng Vẽ hình họa 1 HS. Lê Thanh Lâm 3 TC - 45 Tiết (T37 - T42) - 8h00'   403
Chiều Cơ sở tạo hình HS. Lê Thanh Lâm 4 TC - 60 Tiết (T37 - T44) - 13h00'   404
5 Sáng Vẽ hình họa 1 HS. Lê Thanh Lâm 3 TC - 45 Tiết (T37 - T42) - 8h00'   403
Chiều Tin học đại cương ThS. Ngô Thanh Tùng 3 TC - 45 Tiết (T37 - T38) - 13h00'   p.MÁY
Tin học ứng dụng ThS. Phạm Hồng Hà 3 TC - 45 Tiết (T39 - T42) - 13h00'   p.MÁY
6 Sáng Cơ sở Kiến trúc ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng 4 TC - 60 Tiết (T37 - T44) - 8h00'   405
Chiều Cơ sở tạo hình HS. Lê Thanh Lâm 4 TC - 60 Tiết (T37 - T44) - 13h00'   404
7 Sáng          
Chiều          
    Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2017
BCN KHOA DUYỆT   GIÁO VỤ  KHOA    
(đã ký)        
    Nguyễn Thị Hường    

(713 lượt xem)