Thông báo chuyển đổi phương thức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp phòng chống dịch bệnh Covid-19

06/05/2021 09:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: … /TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v chuyển đổi phương thức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp phòng chống dịch bệnh Covid-19)

         Do diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng theo Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, khoa Kiến trúc thông báo phương thức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp trực tuyến như sau:

Hội đồng sơ khảo :

Thời gian 8h00 ngày 14/5/2021

Link phòng họp sẽ gửi trước ngày Hội đồng diễn ra.

Khối lượng:

  • 01 quyển thuyết minh khổ A3 in mầu nộp tại VP khoa khu giảng đường trước 17h00 ngày 13/5/2021. Đề nghị không đến tập trung, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch và liên hệ với Thầy Ngô Mạnh Trung trước khi đến.
  • Các bản vẽ chuyển file trình chiếu để bảo vệ.

            Lưu ý sinh viên:

  • Chuẩn bị đầy đủ thiết bị để thực hiện bảo vệ trưc tuyến. Hệ thống LMS của trường chỉ dành riêng cho các tài khoản hou.edu.vn vì vậy sinh viên cần kiểm tra trước khi bảo vệ.
  • Thư ký hội đồng sẽ liên hệ với GVHD và nhận điểm hướng dẫn qua thư điện tử từ ngày 15/5 đến hết ngày 19/5/2021, vì vậy sinh viên cần liên hệ với GVHD để nộp bài đúng thời hạn trên. Điểm của giáo viên hướng dẫn và điểm của hội đồng sơ khảo là điều kiện được bảo vệ chính thức.

Hội đồng chính khảo :

Thời gian 8h00 ngày 21/5/2021

Link phòng họp sẽ gửi trước ngày Hội đồng diễn ra.

Khối lượng:

  • 02 quyển thuyết minh khổ A3 in mầu, giấy cứng, đóng gáy xoắn nộp tại VP khoa khu giảng đường trước 17h00 ngày 20/5/2021. Đề nghị không đến tập trung, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch và liên hệ với Thầy Ngô Mạnh Trung trước khi đến.
  • Các bản vẽ chuyển file trình chiếu để bảo vệ.
  • Thuyết minh file PDF và bản vẽ file ảnh chất lượng cao gửi vào đia chỉ manhtrungkt@hou.edu.vn trước 17h00 ngày 20/5/2021.

 Mọi hỗ trợ khi cần xin liên hệ theo số điện thoại: 0243.6231782 - 0246.2886133 trong giờ hành chính hoặc giáo vụ khoa để được giải đáp.

Nơi nhận:

  • Cán bộ, giảng viên và người lao động (để t/h);
  • Sinh viên các khóa (để t/h);
  • Lưu VT.

KHOA KIẾN TRÚC

 Võ Thùy Dung

 

 

(615 lượt xem)