Thông báo chuyển đổi phương thức hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19

06/05/2021 09:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: … /TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v chuyển đổi phương thức hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19)

      Do diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng theo Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, khoa Kiến trúc thông báo chuyển đổi phương thức hoạt động từ ngày 04/05/2021 đến khi có chỉ đạo mới.

Kế hoạch học tập và giảng dạy học kỳ 3 bắt đầu từ tuần 19 ( 4/5/2021) chuyển phương thức trực tuyến  theo lịch đã thông báo.( file đính kèm )

Các yêu cầu cụ thể:

  • Đối với cán bộ: Thực hiện công việc đúng thời gian và vị trí được phân công, các liên hệ về công việc thực hiện qua hình thức trực tuyến. Các thầy cô giáo vụ, cố vấn học tập thường xuyên trao đổi và nắm bắt tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên để có hỗ trợ kịp thời.
  • Đối với giảng viên : Thực hiện giảng dạy trực tuyến trên hệ thống LMS và các công cụ hỗ trợ.  
  • Đối với sinh viên:

+ Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để học trực tuyến trên hệ thống của trường ( LMS), nếu có bất cứ khó khăn nào đề nghị liên hệ thầy Ngô Mạnh Trung để được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo thời gian học tập.

+Tham gia học tập đầy đủ và đúng giờ theo thời khóa biểu mới cập nhật (http://foa.hou.edu.vn/)

+ Sinh viên tốt nghiệp thực hiện theo thông báo chuyển hình thức bảo vệ đồ án sang trực tuyến để hoàn thành đầy đủ khối lượng và bảo vệ thành công. (file đính kèm )

 Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên nâng cao ý thức tự phòng chống dịch bệnh cho bản thân, cho cộng đồng và thực hiện công việc theo thông báo. Mọi hỗ trợ khi cần xin liên hệ theo số điện thoại: 0243.6231782 - 0246.2886133 trong giờ hành chính hoặc giáo vụ khoa để được giải đáp.

Nơi nhận:

  • Cán bộ, giảng viên và người lao động (để t/h);
  • Sinh viên các khóa (để t/h);
  • Lưu VT.

KHOA KIẾN TRÚC

 Võ Thùy Dung

 
 

(28 lượt xem)