Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

20/04/2020 11:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:      /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 4293/KH-ĐHM ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020”. Khoa Kiến trúc xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị như sau:

 1. Mục đích, ý nghĩa:
 • Đánh giá kết quả NCKH của sinh viên. Lựa chọn đề tài có chất lượng và tính thực tiễn cao để tham gia dự thi ở các cấp cao hơn;
 • Phát động và thúc đẩy các hoạt động NCKH của sinh viên trong năm tiếp theo.
 1. Đối tượng:

Các nhóm đề tài đã đăng ký từ đầu năm học và được hội đồng sơ khảo cấp Khoa lựa chọn.

 1. Tổ chức thực hiện:
 • Thời gian tổ chức hội nghị: 14h00’ thứ năm - ngày 23/4/2020
 • Hình thức bảo vệ: bảo vệ online thông qua phần mềm Google Meet
 • Thành phần tham dự:

+ Khách mời: Hội đồng chấm khoa học và đào tạo Khoa;

+ Triệu tập: toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu và các nhóm đề tài báo cáo tại hội nghị;

+ Mỗi lớp cử 10 sinh viên tham dự

+ Link tham dự hội nghị(https://meet.google.com/oaf-bbtk-sja)

Ban lãnh đạo Khoa đề nghị các giảng viên hướng dẫn và các nhóm tham gia báo cáo tại hội nghị thực hiện theo đúng kế hoạch. Mọi chi tiết liên hệ với Ban lãnh đạo Khoa – điện thoại: 0436231782.

Nơi nhận:

 • BGH (để b/c);
 • Phòng NCKH&HTQT (để biết);
 • Các cán bộ, giảng viên (để t/h);
 • Sinh viên các Lớp (để t/h);
 • Lưu VP.

T/M BAN LÃNH ĐẠO KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

ThS. Ngô Thanh Tùng

 


(318 lượt xem)