Thông báo tổ chức học tập trong thời gian phòng, chống dịch bệnh nCoV

07/02/2020 09:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:      /TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 02  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học tập trong thời gian phòng, chống dịch bệnh nCoV

Do tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV vẫn đang phức tạp, thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trường Đại học Mở Hà Nội, Ban lãnh đạo khoa Kiến trúc thông báo tới cán bộ, giảng viên, sinh viên của khoa việc tổ chức học tập trong thời gian từ ngày 7 đến hết ngày 16/02/2020 như sau:

1/ Cán bộ làm việc đúng thời gian, vị trí đã phân công và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh tại công sở.

2/ Giảng viên không lên lớp giảng dạy tại khu giảng đường và thực hiện hướng dẫn học theo các nhóm học phần đã được lập trên Facebook theo đúng thời khóa biểu đã duyệt. Giáo vụ khoa có trách nhiệm thực hiện việc điểm danh qua tương tác trên nhóm và thông báo kết quả khi kết thúc giờ học.

3/ Sinh viên không tập trung tại khu giảng đường và phải tham gia các nhóm học tập đã được lập để nhận các yêu cầu và làm bài tập đúng thời hạn.  Kết quả này được tính là điểm chuyên cần HP của sinh viên. 

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn khoa thực hiện nghiêm túc thông báo nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019-2020.

 

Phó trưởng khoa phụ trách

Võ Thùy Dung


(280 lượt xem)