Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2019 - 2020

19/12/2019 01:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:  08 /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SINH VIÊN

NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020; Căn cứ Kế hoạch số 5200/KH-ĐHM ngày 18/11/2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2019 - 2020; Khoa Kiến trúc xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên cụ thể như sau:

 1. Mục đích, ý nghĩa:
 • Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, góp phần thực hiện tốt công tác tổ chức, đào tạo và quản lý của Khoa nói riêng và của Nhà trường nói chung;
 • Đánh giá những việc đã làm được trong công tác quản lý, đào tạo của Nhà trường, qua đó đóng góp ý kiến để công tác quản lý, đào tạo, phục vụ người học được tốt hơn;
 • Tạo kênh thông tin, diễn đàn trao đổi giữa Ban lãnh đạo Khoa nói riêng và lãnh đạo Nhà trường nói chung với sinh viên, giúp Nhà trường kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng và mối quan tâm của sinh viên.
 1. Tổ chức thực hiện:
  1. Tổ chức đối thoại cấp Lớp
 • Thành phần tham dự: Đại diện Ban lãnh đạo Khoa, Giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập; Giáo vụ hành chính; Bí thư hoặc Phó bí thư Liên chi Đoàn Khoa và toàn thể sinh viên trong lớp;

(Chú ý: Chỉ tổ chức đối thoại khi lớp triệu tập được từ 3/4 số sinh viên theo danh sách lớp trở lên)

 • Nội dung: Giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên liên quan đến chương trình học tập, tổ chức đào tạo, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động khác. Bầu chọn đại diện của lớp tham dự đối thoại cấp Khoa với số lượng phân bổ như sau: K23: 20 sv; K24: 20 sv; K25: 20 sv; K26: 20 sv; K27: 20 sv;
 • Văn bản nộp lên Khoa: Biên bản ghi lại toàn bộ nội dung có chữ ký của chủ tọa và thư ký kèm theo bản tập hợp các câu hỏi, kiến nghị của sinh viên (ghi những vấn đề mà giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập chưa giải đáp được) để làm cơ sở cho đối thoại cấp Khoa. Hạn nộp: trước ngày 15/01/2020 cho cô Nguyễn Thị Hường tại Văn phòng Khoa;
 • Điều hành buổi đối thoại: 02 người Giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập và đại diện ban cán sự lớp;
 • Thời gian, địa điểm: từ 17/12/2019 đến ngày 12/01/2020 tại cơ sở đào tạo của Khoa Kiến trúc. Ban cán sự các lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập lên lịch tổ chức đối thoại và báo cáo lên Ban lãnh đạo Khoa trước ngày tổ chức ít nhất 02 ngày.
  1. Tổ chức đối thoại cấp Khoa:
 • Ban tổ chức: Ban lãnh đạo Khoa; Bí thư Liên chi Đoàn; Liên chi Hội trưởng Hội SV; Toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu;
 • Thành phần tham dự: Ban lãnh đạo Khoa; Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các Lớp; BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội SV và những sinh viên được bầu chọn từ các lớp theo số lượng đã phân bổ;
 • Nội dung: Giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên liên quan đến chương trình học tập, tổ chức đào tạo, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động khác dựa trên bản tập hợp các ý kiến trong buổi đối thoại cấp Lớp và các ý kiến trực tiếp tại Hội trường. Bầu chọn đại diện của Khoa tham dự đối thoại cấp Trường với số lượng phân bổ theo quy định của Ban tổ chức đối thoại cấp Trường;
 • Điều hành buổi đối thoại: Ban lãnh đạo Khoa;
 • Thời gian, địa điểm: dự kiến ngày 26/02/2020 tại Phòng 402 - cơ sở đào tạo của Khoa Kiến trúc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2019 - 2020. Ban lãnh đạo Khoa yêu cầu các cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên trong Khoa nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

 • BTC đối thoại cấp Trường (để b/c);
 • Chi bộ Khoa Kiến trúc (để b/c);
 • Các cán bộ, giảng viên (để t/h);
 • Sinh viên các Lớp (để t/h);
 • Lưu VP.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

ThS. Ngô Thanh Tùng

 


(134 lượt xem)