Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên ĐHHCQ giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 - 2020 (mới)

04/11/2019 10:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:         /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

 dành cho sinh viên ĐHHCQ giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 – 2020; Căn cứ Kế hoạch số 4846/KH-ĐHM ngày 30/10/2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 - 2020. Khoa Kiến trúc xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:

 1. Đối tượng tham dự:
 • Sinh viên cuối khóa: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp năm 2020 (số lượng dự kiến 80sv);
 • Sinh viên giữa khóa: Sinh viên các khóa K24,K25,K26 (số lượng dự kiến 120sv).
 1. Nội dung, thời gian và địa điểm:

2.1. Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa:

 1. Nội dung:
 • Triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh theo nội dung chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 • Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2019 - 2020, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên;
 • Các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội;
 • Phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, ATGT cho sinh viên;
 • Định hướng khởi nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên gặp gỡ, giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động;
 • Phổ biến Luật An ninh Mạng, những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục đã được Quốc hội khóa XIV thông qua.
 1. Thời gian và địa điểm:

Ngày 13 và 14/12/2019 tại Hội trường 402 cơ sở đào tạo của Khoa Kiến trúc (tầng 4 Tòa nhà An&Huy KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

 Sáng từ 8h00’ đến 11h30’

+ Chiều từ 13h30’ đến 17h00’

2.2. Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa:

 1. Nội dung:
 • Triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh theo nội dung chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 • Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo nội dung quy định tại Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; Xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung của Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết hợp với doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên;
 • Tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên về việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;
 • Tìm hiểu các quy định của các Bộ Luật (Lao động, Cán bộ, CCVC);
 • Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng tìm việc và làm việc hiệu quả;
 • Tổ chức cho sinh viên gặp gỡ các đơn vị sử dụng lao động, tiếp cận yêu cầu về nguồn nhân lực;
 • Phổ biến Luật An ninh Mạng, những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục đã được Quốc hội khóa XIV thông qua.
 1. Thời gian và địa điểm: (dự kiến)

Ngày 05 và 06/12/2019 tại Phòng 404 cơ sở đào tạo của Khoa Kiến trúc (tầng 4 Tòa nhà An&Huy KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

(Chương trình chi tiết tải về tại đây)

+ Sáng từ 8h00’ đến 11h30’

+ Chiều từ 13h30’ đến 17h00’

3. Công tác kiểm tra đánh giá:

Sau khi kết thúc tuần sinh hoạt, sinh viên tham dự làm bài thu hoạch bắt buộc dưới các hình thức theo quy định của Ban tổ chức và Nhà trường (thời gian làm bài thu hoạch Khoa sẽ thông báo sau).

Mọi chi tiết liên hệ với cán bộ trực quản lý lớp: thầy Ngô Mạnh Trung (lớp cuối khóa) và cô Nguyễn Thu Hường (lớp giữa khóa). Điện thoại: 02462886133 - 02436231782.

Nơi nhận:

 • BTC tuần SHCDSV (để b/c);
 • Phòng Công tác CT&SV (để p/h);
 • Chi bộ Khoa Kiến trúc (để b/c);
 • Cán bộ, giảng viên của Khoa (để t/h);
 • Sinh viên các khóa (để t/h);
 • Lưu VP.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

ThS. Ngô Thanh Tùng

 


(140 lượt xem)