Lịch thu bài chuyên đề kiến trúc

28/08/2019 09:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch thu bài chuyên đề kiến trúc

Khoa Kiến trúc thông báo lịch thu bài chuyên đề kiến trúc như sau:

1/ Chuyên đề Quy hoạch xây dựng: 10h00 đến 11h00 thứ sáu (6/9/18)

2/ Chuyên đề Công trình văn hóa:    10h00 đến 11h00 thứ sáu (13/9/18)

3/ Chuyên đề Nhà cao tầng:             10h00 đến 11h00 thứ sáu (20/9/18)

4/ Chuyên đề Đồ án khách sạn:        10h00 đến 11h00 thứ sáu (27/9/18)

5/ Chuyên đề Nhà thi đấu:                10h00 đến 11h00 thứ sáu (4/10/18)

Các yêu cầu đối với sinh viên:

Sinh viên chú ý nộp đúng giờ, nộp cho thầy Trung tại VP Khoa Kiến trúc. ĐC:Tầng 4, Tòa nhà An Huy, Ngọc Hồi. Khoa không giải quyết các trường hợp nộp muộn.

Nơi nhận:

  • Các Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
  • Lưu VP.

PTK PHỤ TRÁCH

(đã ký)

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(93 lượt xem)