Thông báo phân công giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2019 - 2020

24/08/2019 09:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

VÀ SINH VIÊN THAM GIA KHÓA THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

          Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp theo chương IV điều 28 Quy định Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số  289 /QĐ-ĐHM-ĐTngày 14 tháng 08  năm 2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội ) đã được phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên đăng ký tham gia khóa thực tập nghề nghiệp ( tải về tại đây) đến nhận hồ sơ phân công tại VP Khoa Kiến trúc (tầng 2 nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hà Nội) Thời gian từ 14h00- 17h00 thứ hai ngày 26/8/2019.

Cán bộ giao hồ sơ : Lưu Ngọc Bích

Điều kiện nhận hồ sơ : Hoàn thành thủ tục học phí và tài liệu hướng dẫn ĐATN.

Nơi nhận:

  • Các Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
  • Sinh viên đã đăng ký (để thực hiện);
  • Lưu VP.

HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

( đã ký )

PTK PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(153 lượt xem)