Thông báo lịch thu thực tập tốt nghiệp

27/06/2019 01:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v lịch thu báo cáo thực tập nghề nghiệp

Căn cứ theo kế hoạch thực tập nghề nghiệp, Khoa Kiến trúc thông báo lịch thu báo cáo thực tập nghề nghiệp như sau:

Lịch thu: 9h00-10h00, thứ 2 ngày 1/07/2019

Chú ý: sinh viên nộp đầy đủ khối lượng như khoa đã thông báo từ trước:

- Báo cáo mô tả công việc đã tham gia trong thời gian thực tập kèm theo bản chấm công và nhận xét của các cơ sở quản lý (Tối thiểu 10 trang A4 kèm theo toàn bộ bản vẽ hoặc hình ảnh thể hiện công việc thực tập )  

- Hoàn thành bản tự giới thiệu năng lực nghề nghiệp (Curriculum Vitae): khổ A4 được thiết kế đầy đủ thông tin.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTSVõThùy Dung

 

 


(229 lượt xem)