Thông báo triệu tập sinh viên các khóa tham dự chương trình giao lưu đàm thoại “Kiến trúc sư trẻ và hành trang khởi nghiệp”

13/05/2019 11:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:  08 /TBTT-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP SINH VIÊN

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU ĐÀM THOẠI

“KIẾN TRÚC SƯ TRẺ VÀ HÀNH TRANG KHỞI NGHIỆP”

Căn cứ kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch số 06/KH-KTr ngày 09/5/2019 của Khoa Kiến trúc về việc tổ chức chương trình giao lưu đàm thoại “Kiến trúc sư trẻ và hành trang khởi nghiệp” và triển lãm đồ án tốt nghiệp khóa 2014 – 2019.

BAN LÃNH ĐẠO KHOA KIẾN TRÚC

QUYẾT ĐỊNH:

Triệu tập toàn thể sinh viên các khóa tham dự chương trình giao lưu đàm thoại “Kiến trúc sư trẻ và hành trang khởi nghiệp”

Thời gian có mặt: 8 giờ 00 phút – Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kiến trúc (Tòa nhà An&Huy, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

*Chú ý: Khoa tổ chức sự kiện tại tầng 2 của tòa nhà.

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự. Trường hợp nào vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị kỷ luật.

Nơi nhận:

  • Sinh viên các khóa (để thực hiện);
  • Các thầy cô CVHT (để đôn đốc SV);
  • Lưu VP.

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

(đã ký)

ThS. KTS Võ Thùy Dung

 


(405 lượt xem)