Kế hoạch tổ chức giao lưu đàm thoại “Kiến trúc sư trẻ và hành trang khởi nghiệp”

09/05/2019 01:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:  06 /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức giao lưu đàm thoại “Kiến trúc sư trẻ và hành trang khởi nghiệp”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội. Nhằm tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi về nghề nghiệp và kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, Khoa Kiến trúc phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà tổ chức buổi giao lưu đàm thoại “Kiến trúc sư trẻ và hành trang khởi nghiệp”.

I. MỤC ĐÍCH

 • Giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên, tăng khả năng tự tìm việc làm và tự tạo việc làm của sinh viên;
 • Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường;
 • Là dịp để khoa Kiến trúc và doanh nghiệp tăng cường trao đổi thông tin về chương trình đào tạo và nhu cầu nhân lực;

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Đơn vị tổ chức:

 • Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội;
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (Sơn Hà Group).

2.2. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Từ 8h đến 12h, thứ Năm - ngày 16/5/2019;
 • Địa điểm: Khoa Kiến trúc - Tòa nhà An&Huy, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

2.3. Thành phần tham gia

 • Khách mời: Ban giám hiệu Nhà trường; đại diện lãnh đạo Phòng CTCT&SV, Phòng Quản lý đào tạo; đại diện Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường;
 • Cán bộ, giảng viên Khoa Kiến trúc;
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà;
 • Sinh viên các khóa (300 sinh viên).

2.4. Nội dung chương trình

 • Triển lãm đồ án tốt nghiệp sinh viên K22;
 • Trao giải Top 3 đồ án tốt nghiệp đạt điểm cao nhất;
 • Chia sẻ cơ hội kết nối việc làm giữa sinh viên kiến trúc với doanh nghiệp uy tín trong ngành kiến trúc, xây dựng;
 • Giao lưu đàm thoại về các kỹ năng hành nghề và định hướng khởi nghiệp cho sinh viên.

2.5. Truyền thông về chương trình

 • Thời gian: Từ 13/5 đến 16/5/2019 và sau khi chương trình kết thúc;
 • Thực hiện: Khoa Kiến trúc + Sơn Hà Group;
 • Hình thức: Banner, tin bài, hình ảnh,...
 • Kênh truyền thông: Website, Page, Group, các mạng xã hội khác,...

(Hai đơn vị tự triển khai truyền thông về chương trình trên các kênh của mình)

 1. Kinh phí tổ chức
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà tài trợ toàn bộ kinh phí.

Nơi nhận:

 • Ban giám hiệu (để báo cáo);
 • Đ/c Trưởng khoa (để báo cáo);
 • Phòng Công tác CT&SV (để biết);
 • CBGV và sinh viên Khoa Kiến trúc

(để thực hiện);

 • Lưu VT.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Ngô Thanh Tùng

 


(308 lượt xem)