Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019

08/05/2019 09:21

Theo quyết định của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc cho phép sinh viên được bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học, ngày 26/04/2019 Khoa Kiến trúc đã tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 29 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp năm 2019 với 02 Hội đồng gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư đầu ngành đang tham gia công tác và giảng dạy tại Khoa.

 

          DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2018-2019

Hội đồng 1

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

GS.TS Doãn Minh Khôi

Chủ tịch hội đồng

2

ThS.KTS Nguyễn Thi Phương Anh

Thư ký hội đồng

3

ThS.KTS Võ Thùy Dung

Ủy viên hội đồng

4

ThS.KTS Nguyễn Mạnh Trí

Ủy viên hội đồng

5

ThS.KTS Phạm Minh Hoàng

Ủy viên hội đồng

Hội đồng 2

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai

Chủ tịch hội đồng

2

ThS.KTS Nguyễn Lam Giang

Thư ký hội đồng

3

TS.KTS Nguyễn Quang Minh

Ủy viên hội đồng

4

ThS.KTS Nguyễn Tuyết Nga

Ủy viên hội đồng

5

ThS.KTS Nguyễn Huy Hoàng

Ủy viên hội đồng

 

ThS. Võ Thùy Dung - Phó Trưởng Khoa Phụ trách thừa ủy nhiệm của Hội đồng tốt nghiệp Nhà trường công bố các quyết định về việc thành lập hội đồng xét tốt ngiệp Đại học, cho phép sinh viên được bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học và hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học của ngành Kiến trúc khóa 2014 - 2019.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp:


(142 lượt xem)