Lịch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa năm 2019

21/04/2019 11:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:   /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN

NĂM HỌC 2018- 2019

Căn cứ kế hoạch triển khai NCKH sinh viên năm học 2018-2019, Ban lãnh đạo khoa thông báo lịch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp khoa như sau:

  • Thời gian: 8h00' thứ sáu ngày 10/05/2019
  • Địa điểm: P402 Khu giảng đường khoa Kiến trúc - Tòa nhà An Huy

Đề nghị các nhóm nghiên cứu đã qua Hội đồng duyệt Đề cương NCKH sinh viên (Danh sách kèm theo) hoàn thành khối lượng để báo cáo gồm:

  • Báo cáo toàn văn theo đúng các yêu cầu (tải về tại đây)
  • Báo cáo tóm tắt
  • Slide báo cáo
  • Đĩa CD chứa các khối lượng trên

Lưu ý các giảng viên hướng dẫn đôn đốc và thông qua các khối lượng trước khi báo cáo tại hội đồng.

Nơi nhận:

  • Các cán bộ, giảng viên(để t/h);
  • Sinh viên các Lớp (để t/h);
  • Lưu VP.

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2019

TT

Mã đề tài

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Điện thoại nhóm trưởng

GVHD

1

SV2019-01

Nghiên cứu không gian kiến trúc dành cho người cao tuổi - Ứng dụng cho mô hình nhà dưỡng lão tại Sóc Sơn

Trần Văn Trình

K22

0974445390

ThS.KTS Võ Thùy Dung

ĐT 0904005769

Vũ Việt Dũng

2

SV2019-02

Nghiên cứu cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội

Phan Thu Thảo

K22

0349368454

ThS KTS Nguyễn Thị Phương Yến

ĐT 0986678103

3

SV2019-03

Nguyên cứu các bài học về thiết kế đô thị trong quy hoạch khu phố Pháp tại đô thị Hà Nội

Nguyễn Quang Anh

K23

0813735948

ThS KTS Phạm Minh Hoàng

ĐT 0913366729

Lê Công Hựu

K23

Đỗ Minh Quang

K23

Trần Thị Thu Thương

K25

4

SV2019-04

Nhà vệ sinh công cộng dành cho người khuyết tật vận động

Bùi Quang Đại

K26

0334558627

ThS KTS Nguyễn Thị Phương Anh

ĐT 0987106986

Đỗ Quang Việt

Phạm Đức Thuận

5

SV2019-05

Nghiên cứu tích hợp Nhà vệ sinh công cộng tại trạm xe buýt

Vương Bá Thìn

K26

0342151936

ThS KTS Nguyễn Thị Phương Anh

ĐT 0987106986

Nguyễn Văn Đàm

Nguyễn Xuân Tú

Tạ Anh Dũng

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BAN LÃNH ĐẠO KHOA


(537 lượt xem)