Kế hoạch chấm Đồ án tốt nghiệp tháng 4 năm 2019 cập nhật 17/04/2019

12/04/2019 12:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(Kế hoạch tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp tháng 4/2019)

1/ Hội đồng sơ khảo: 

Thời gian : 8h00 thứ hai ngày  22/4/2019

Địa điểm : P403,404 – Khoa Kiến trúc

Danh sách hội đồng đánh giá và sinh viên sẽ thông báo trước giờ HĐ bắt đầu

2/ Hội đồng chính thức:

Địa điểm : P402, 403 – Khoa Kiến trúcThời gian : 8h00 thứ sáu ngày  26/4/2019

Danh sách hội đồng đánh giá và sinh viên sẽ thông báo trước giờ HĐ bắt đầu

Sinh viên có trách nhiệm chuyển phiếu nhận xét và cho điểm ĐATN ( tải về tại đây ) đến giáo viên hướng dẫn và chuyển kết quả lại Hội đồng trước 12h00 ngày 25/4/2019

Sinh viên có mặt đầy đủ trước giờ HĐ làm việc ít nhất 30 phút để làm công tác chuẩn bị

Nơi nhận:

  • Các Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
  • Sinh viên làm ĐATN (để thực hiện);
  • Lưu VP.

PTK PHỤ TRÁCH

 

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(294 lượt xem)