Lịch duyệt đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học 2019

12/03/2019 02:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 Lịch duyệt đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học

HĐ khoa thông báo lịch làm việc của hội đồng duyệt đề cương chi tiết NCKH như sau:

Thời gian : 10h30’ thứ  tư ngày 20/03/2019

Địa điểm : P401 – Khoa Kiến trúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Hội đồng 1

 

1/ ThS KTS Võ Thùy Dung

2/ ThS.Ngô Thanh Tùng

3/ThS KTS Nguyễn Thị Phương Yến

4/ThS KTS Phạm Minh Hoàng

5/ThS KTS Nguyễn Thị Phương Anh

Các yêu cầu đối với sinh viên:

1/ Sinh viên có mặt chuẩn bị hội đồng trước 30 phút

2/ Chuẩn bị đầy đủ khối lượng yêu theo yêu cầu của GVHD

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PT

(đã ký)

ThS Võ Thùy Dung

 


(406 lượt xem)