Kế hoạch triển khai NCKH sinh viên năm 2019

22/02/2019 05:37

 

 ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai NCKH sinh viên năm 2019

Căn cứ kế đề xuất đề tài NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019. Khoa Kiến Trúc thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

Đánh giá đề cương NCKH của SV:  thứ 6 ngày 15 tháng 3 năm 2019

Nộp báo cáo tóm tắt : thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2019

Hội nghị đánh giá đề tài NCKH của SV cấp Khoa: thứ 6 ngày 12 tháng 4 năm 2019 ( dự kiến)

Đề nghị các nhóm sinh viên ( danh sách phân công kèm theo) liên hệ với giảng viên hướng dẫn để hoàn thành khối lượng theo đúng kế hoạch.

                                                                                             KHOA KIẾN TRÚC

                                                                             PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

Nơi nhận:

  • GV, sinh viên để TT;
  • CVHT để theo dõi
  • Lưu VP.                                                                            ThS Võ Thùy Dung

* Hướng dẫn chi tiết báo cáo đề tài tải về tại đây.


(396 lượt xem)