Thông báo triệu tập toàn bộ sinh viên chưa tốt nghiệp

16/12/2017 09:29

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: ... /TB/KTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

v/v Triệu tập sinh viên chưa tốt nghiệp

      Căn cứ kế hoạch xét công nhận KQRL của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban lãnh đạo Khoa thông báo triệu tập toàn bộ sinh viên chưa tốt nghiệp khóa 2010-2015 (K18), khóa 2011-2016(K19) và  khóa 2012-2017(K20KT) (Danh sách tải về tại đây)vào 9h00’ thứ 4 ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại phòng 406, CS2 Khoa Kiến trúc để thực hiện công tác xét điểm rèn luyện.
      Đề nghị các sinh viên thuộc diện trên có mặt đầy đủ, những sinh viên không đến sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về điều kiện  tốt nghiệp .

Nơi nhận:

  • Các Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
  • Sinh viên K18,K19, K20, K21 (để thực hiện);
  • Lưu VP.

PTK PHỤ TRÁCH

(đã ký)

ThS. Võ Thùy Dung

 

 

 

                                                          


(268 lượt xem)