Workshop cảnh quan và di sản

24/01/2019 11:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:  … /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC WORKSHOP CẢNH QUAN VÀ DI SẢN

        Căn cứ biên bản hợp tác đào tạo của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Hà Nội và Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội ký ngày 30/7/2018.

          Căn cứ quy định và kế hoạch hoạt động của quỹ hỗ trợ và khuyến khích học tập của Cựu sinh viên Kiến trúc.

          Căn cứ thực tế tổ chức đào tạo năm học 2018-2019, khoa kiến trúc xây dựng kế hoạch tổ chức Workshop cảnh quan và di sản.

 1. Nội dung:  Hồi sinh không gian phố cổ bị lãng quên
 2. Thời gian :  25/01/2019 – 15/03/2019
 3. Địa điểm : Trung tâm văn hóa Phố cổ - 50 Đào Duy Từ
 4. Thành phần tham dự

Khách mời:

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học kiến trúc Hà nội ( Gồm 1-2 giảng viên và 10 sinh viên )

Các cựu sinh viên kiến trúc và các chuyên gia có quan tâm

Triệu tập: Giảng viên và sinh viên  của khoa Kiến trúc – Trường Đại học Mở Hà Nội

Hội đồng chấm:

1/ GS Hoàng Đạo Kính – Ủy viên Hội đồng di sản Quốc gia

2/ ThS.KTS Võ Thùy Dung – khoa Kiến trúc – Trường ĐHMHN

3/ TS.KTS Nguyễn Thái Huyền – Viện ĐT và HTQT – Trường ĐH Kiến trúc

4/ ThS.KTS Phạm Tuấn Long- Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm

5/ KTS di sản Nguyễn Hoàng Phương – Ban quản lý phố cổ Hà Nội

 1. Kinh phí tổ chức: Nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ và khuyến khích học tập của Cựu sinh viên Kiến trúc.
 2. Chỉ đạo thực hiện: Ban lãnh đạo Khoa Kiến trúc- trường Đại học Mở Hà Nội, Thường trực Quỹ hỗ trợ và khuyến khích học tập của Cựu sinh viên Kiến trúc và Viện đào tạo và hợp tác quốc tế - Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nơi nhận:

 • Ban giám hiệu (để b/c);
 • Phòng Đào tạo, CTCT&SV,
 • Các cán bộ giảng viên (để t/h);
 • Sinh viên các Lớp (để t/h);
 • Lưu VP.

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung

CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

WORKSHOP CẢNH QUAN VÀ DI SẢN

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KTr ngày 19/01/2018 của Khoa Kiến trúc)

TT

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

1

9h00

ngày 25/1/2019

Khai mạc và công bố thông tin về WS

50 Đào Duy Từ

GV,SV và khách mời

2

Ngày 26,27/1/2019

Các nhóm nghiên cứu hiện trạng, tổng hợp, phân tích và đề xuất

Khu vực nghiên cứu / Khoa Kiến trúc

GV, SV

3

16h00

ngày 27/1/2019

Các nhóm trưởng nộp file về ĐC Website của Ban tổ chức

 

SV

4

16h00

ngày 15/2/2019

Các nhóm nhận đóng góp ý kiến từ GV và chuyên gia

 

BTC,GV

5

16h00

ngày 20/2/2019

Các nhóm trưởng nộp bài về ĐC Website của Ban tổ chức

 

SV

6

9h00

ngày 23/2/2019

Tổng kết và trao giải

Trường Đại học Mở Hà nội

BTC,GV,SV, khách mời


(138 lượt xem)