Thông báo phân công tốt nghiệp tháng 12/2018

22/08/2018 02:03

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: 05/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch phân công tốt nghiệp tháng 12/2018

Thời gian : 9h00 thứ hai ngày  27/8/2018

Địa điểm : P404 – Khoa Kiến trúc

Danh sách sinh viên đã phân công (tải về tại đây)

Nội dung :

1/ Phân công và yêu cầu tốt nghiệp

2/ Kiểm tra rà soát thông tin về hồ sơ chuẩn bị tốt nghiệp

3/ Thông báo thu học phí

Nơi nhận:

  • Các Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
  • Sinh viên làm ĐATN (để thực hiện);
  • Lưu VP.

KHOA KIẾN TRÚC

Võ Thùy Dung


(324 lượt xem)