Thông báo triệu tập sinh viên

08/08/2017 05:07

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 Triệu tập sinh viên

            Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 và để chuẩn bị cho học kỳ 1, Ban chủ nhiệm khoa thông báo triệu tập sinh viên để tổ chức họp lớp đầu năm học. Nội dung như sau:

1/ Công bố quyết định phân công Cố vấn học tập các lớp.

2/ Rà soát danh sách đăng ký khối lượng học tập HK 1 năm học 2017-2018

3/ Tổ chức đăng ký học liệu

4/ Tư vấn khối lượng học tập

5/ Phổ biến nội quy học tập

6/ Rà soát thông tin cá nhân của sinh viên

            Thời gian 8h00 thứ sáu ngày 11/8/2017 tại Cơ sở 2 khoa Kiến trúc

Phân công Giảng viên cố vấn học tập:

+ K18,19,20KT( Đăng ký trả nợ môn và làm ĐATN đợt tháng 9/2017)  – Cô Nguyễn Diệu Linh

+ K21KT – Thầy Phạm Minh Hoàng – P404

+ K22KT – Cô Nguyễn Thị Phương Anh – P405

+ K23KT – Cô Nguyễn Thị Bích Hạnh – P402

+ K24KT – Cô Dương Bích Phượng –P406

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện

 

 

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

Võ Thùy Dung


(219 lượt xem)