Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa và cuối khóa (đợt 2) năm học 2016 - 2017

29/05/2017 11:26

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: 06 /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN GIỮA KHÓA VÀ CUỐI KHÓA (ĐỢT 2)

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

     Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-ĐHM ngày 31/3/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2016 – 2017; Căn cứ kết quả tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2016 – 2017 của Khoa Kiến trúc diễn ra vào ngày 28/4/2017. Khoa Kiến trúc xây dựng kế hoạch tổ chức đợt 2 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:
 • Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 • Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả; Học tập nội dung các Bộ Luật (Lao động, Công chức, Viên chức,…) để sinh viên vận dụng sau khi tốt nghiệp;
 • Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các cựu sinh viên hiện đang là lãnh đạo các doanh nghiệp.
 1. Tổ chức thực hiện:
 • Đối tượng tham dự:

Sinh viên các khóa K20,K21,K22,K23 chưa tham dự tuần sinh hoạt công dân sinh viên đợt 1 (trong đó: cuối khóa 11sv; giữa khóa 100sv).

 • Thời gian - Địa điểm:

13h00’ ngày 09 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường 402 – Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

 • Nội dung sinh hoạt:

1/ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh theo nội dung chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

2/ Thông tin về tình hình chính trị - xã hội và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 • Kiểm tra đánh giá: Sau khi kết thúc chương trình sinh hoạt các sinh viên làm bài thu hoạch nộp lại cho cố vấn học tập hoặc giáo viên chủ nhiệm Lớp. Câu hỏi, quy cách trình bày và lịch nộp bài thu hoạch sẽ được thông báo cụ thể khi kết thúc chương trình sinh hoạt.
 • Kinh phí tổ chức: Sinh viên không tham dự đợt 1 tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí tổ chức.
 • Cán bộ quản lý lớp: thầy Ngô Mạnh Trung và cô Lưu Ngọc Bích. Điện thoại: 0462886133.

Nơi nhận:

 • Ban giám hiệu (để b/c);
 • Phòng Công tác CT&SV (để p/h);
 • Chi bộ Khoa Kiến trúc (để b/c);
 • Các cán bộ, giảng viên (để t/h);
 • Sinh viên các khóa (để t/h);
 • Lưu VP.

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Ngô Thanh Tùng

 

 


(427 lượt xem)