Lịch thể hiện đồ án cơ sở lớp K24

12/05/2017 02:01

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v lịch thể hiện đồ án cơ sở lớp K24

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo lịch thể hiện đồ án cơ sở lớp K24 như sau:

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

8h00 – 4h30’ Thứ 5 (18/5/2017) và 8h00’ – 11h30’ thứ 6 (19/5/2017)

Sinh viên thể hiện đồ án trên lớp

Phòng 401

14h00’ Thứ 6 (19/5/2017)

Chấm bài

Phòng 401

Lưu ý:

  • Khối lượng: Thể hiện bố cục bản vẽ A0 (theo hướng dẫn của gv.
  • Yêu cầu: Sinh viên dựng CHÌ toàn bộ khối lượng tại nhà. (Không được đi mực, màu)
  • Chiều thứ 5 nộp: quyển theo dõi + bản phác thảo A3 đã chấm điểm + hồ sơ A3 đã chấm + mô hình hiện trạng (nhóm).
  • 14h00’ thứ 6: Nộp bản vẽ AO + Mô hình phương án (cá nhân).

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(295 lượt xem)