Thời khóa biểu học kỳ 3 năm học 2016 - 2017

04/05/2017 06:23

    THỜI KHÓA BIỂU KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017   
  Thực hiện từ tuần 19 (8/5/2017 - 14/5/2017) đến tuần 24 (12/6/2017 - 18/6/2017)
  Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)
THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN PHÒNG
2 Sáng Cấu tạo kiến trúc ThS Phạm Hồng Hà 3 TC - 45 Tiết (T19 - T24) - 7h30'  406
Hình học họa hình 1 GVC ThS Đặng Phương Chi 2 TC - 30 Tiết (T19 - T21) - 7h30' 404
Mỹ học GVC ThS Hoàng Hồng Minh 2 TC - 30 Tiết (T22 - T23) - 7h30' 404
Chiều Mỹ học GVC ThS Hoàng Hồng Minh 2 TC - 30 Tiết (T22 - T23) - 13h00' 404
Hình học họa hình 1 GVC ThS Đặng Phương Chi 2 TC - 30 Tiết (T19 - T21) - 13h00' 404
Cấu tạo kiến trúc ThS Phạm Hồng Hà 3 TC - 45 Tiết (T19 - T24) - 13h00'  406
3 Sáng Vật lý kiến trúc HP1 GS Phạm Đức Nguyên  2 TC - 30 Tiết (T19 - T22) - 7h30' 406
Chiều Vật lý kiến trúc HP2 GS Phạm Đức Nguyên  3 TC - 45 Tiết (T19 - T24) - 13h00' 406
4 Sáng Anh văn HP3 ThS Nguyễn Thế Hóa 2 TC - 30 Tiết (T19 - T21) - 7h30'  406
Mỹ học GVC ThS Hoàng Hồng Minh 2 TC - 30 Tiết (T22 - T23) - 7h30' 404
Chiều Mỹ học GVC ThS Hoàng Hồng Minh 2 TC - 30 Tiết (T22 - T23) - 13h00' 404
Anh văn HP3 ThS Nguyễn Thế Hóa 2 TC - 30 Tiết (T19 - T21) - 7h30'  406
5 Sáng Cơ lý thuyết  ThS Dương Văn Long 2 TC - 30 Tiết (T19 - T22) - 7h30' 406
Hình học họa hình 1 GVC ThS Đặng Phương Chi 2 TC -30 Tiết (T19 - T21) - 7h30' 404
Đồ án Công nghiệp 2 KTS Nguyễn Trọng Hải 3 TC - 45 Tiết (T19 - T21) - 7h30' 401
Chiều Đồ án Công nghiệp 2 KTS Nguyễn Trọng Hải 3 TC - 45 Tiết (T19 - T21) - 13h00' 401
Hình học họa hình 1 GVC ThS Đặng Phương Chi 2 TC - 30 Tiết (T19 - T21) - 13h00' 404
6 Sáng Vật lý kiến trúc HP1 GS Phạm Đức Nguyên  2 TC - 30 Tiết (T19 - T22) - 7h30' 406
Chiều Vật lý kiến trúc HP2 GS Phạm Đức Nguyên  3 TC - 45 Tiết (T19 - T24) - 13h00' 406
7 Sáng        
Chiều        

(762 lượt xem)