Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm 2017

04/05/2017 06:07

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ 3 năm 2017

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo thu học phí kỳ 3 vào 8h00’ – 11h00’ thứ 3 ngày 9 tháng 5 năm 2017.

Bao gồm các môn học sau:

STT

Học phần

Số TC

1

Vật ký kiến trúc HP1 (Âm học)

2

2

Vật ký kiến trúc HP2 (Khí hậu & chiếu sáng)

3

3

Mỹ học

2

4

Hình học họa hình 1

2

5

Anh văn HP3 (K21)

2

6

Đồ án công nghiệp 2

3

Danh sách chi tiết đính kèm thông báo (tải về).

Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng hạn!

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(686 lượt xem)