Thông báo triệu tập sinh viên tổ chức Đối thoại cấp lớp 2017

10/04/2017 03:32

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v triệu tập sinh viên tổ chức Đối thoại cấp lớp năm 2017)

Căn cứ Kế hoạch Đối thoại giữa sinh viên và Lãnh đạo Viện, Khoa năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, BCN Khoa Kiến trúc thông báo triệu tập toàn bộ sinh viên của từng lớp theo lịch cụ thể như sau:

  • Lớp K20KT: 9h00’ sáng thứ 6 ngày 14 tháng 4 năm 2017
  • Lớp K21KT: 7h30’ sáng thứ 5 ngày 13 tháng 4 năm 2017
  • Lớp K22KT: 13h00’ chiều thứ 5 ngày 13 tháng 4 năm 2017
  • Lớp K23KT: 9h00’ sáng thứ 5 ngày 13 tháng 4 năm 2017
  • Lớp K24KT: 15h00’ chiều thứ 5 ngày 13 tháng 4 năm 2017

Đề nghị sinh viên Khoa Kiến trúc có mặt đầy đủ và đúng giờ theo lịch trên để đảm bảo buổi Đối thoại diễn ra thành công!

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PT KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(187 lượt xem)