Lịch thể hiện và chấm đồ án bảo tàng – K21KT

03/04/2017 09:55

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

 Lịch thể hiện và chấm đồ án bảo tàng – K21KT   

8h00–8h30 thứ hai( 3/4/2017) Thu bản sơ phác A0 in trên khổ giấy A3 theo các nội dung yêu cầu của bài giảng bổ trợ để chấm điểm điều kiện ĐA.

Cán bộ  thu bài : Ngô Mạnh Trung

Sinh viên nghỉ thể hiện ĐA từ ngày 4/4/2017 đến hết ngày 10/4/2017

Hội đồng chấm ĐA Bảo Tàng: 8h00 thứ 3 ngày 11/4/2017

Các yêu cầu đối với sinh viên:

1/ Sinh viên có mặt chuẩn bị hội đồng trước 30 phút

2/ Chuẩn bị đầy đủ khối lượng yêu cầu bao gồm: ( Nộp cho GV khoa khi kết thúc HĐ)

  • Hồ sơ kỹ thuật – 01 quyển A3 – số lượng bản vẽ không hạn chế
  • Bản vẽ thuyết minh ý tưởng – 01 bản vẽ A0
  • 01 đĩa CD sao toàn bộ khối lượng đồ án

3/ Sinh viên phải có mặt trong suốt thời gian HĐ làm việc và nhận kết quả sau khi kết thúc.

 

GIÁO VỤ KHOA

Ngô Mạnh Trung


(131 lượt xem)