Lịch kiểm tra tiến độ ĐATN lần 1

31/03/2017 12:20

 

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

 Lịch kiểm tra tiến độ ĐATN lần 1

          BCN khoa thông báo lịch làm việc của hội đồng kiểm tra tiến độ lần 1 đồ án tốt nghiệp như sau:

Thời gian : 8h00 thứ ba ngày 4/4/2017

Địa điểm : P401 – Khoa Kiến trúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Hội đồng 1

 

1/ ThS KTS Nguyễn Huy Hoàng

2/ ThS.KTS Nguyễn Thị Phương Anh

3/ ThS KTS Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

Hội đồng 2

1/ ThS KTS Dương Mạnh Thắng

2/ ThS.KTS Phạm Minh Hoàng

3/ThS KTS Dương Bích Phượng

 

Các yêu cầu đối với sinh viên:

1/ Sinh viên có mặt chuẩn bị hội đồng trước 30 phút

2/ Chuẩn bị đầy đủ khối lượng yêu cầu bao gồm:

  • Khối lượng ĐATN đã làm
  • Sổ theo dõi tiến độ ĐATN có đầy đủ chữ ký xác nhận thông qua của giảng viên

3/ Sinh viên không tham dự kiểm tra tiến độ sẽ không đủ điều kiện tiếp tục làm ĐATN.

4/ Danh sách phân công TN tải về tại đây.

 

 

GIÁO VỤ KHOA

Nguyễn Diệu Linh


(177 lượt xem)