Lịch thu bài tập lớn môn Kiến Trúc Nội Thất – K21KT

31/03/2017 12:13

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

 Lịch thu bài tập lớn môn Kiến Trúc Nội Thất – K21KT   

          Sinh viên nghỉ làm bài tập lớn môn Kiến Trúc Nội Thất ngày 12,13/04/2017

Lịch thu bài: 8h00 – 9h00 ngày 14 tháng 4 năm 2017 tại VP Khoa Kiến Trúc ( P410)

Cán bộ thu bài: Ngô Mạnh Trung

Các yêu cầu đối với sinh viên:

1/ Sinh viên có mặt và chuẩn bị khối lượng đúng giờ quy định

2/ Khối lượng  bao gồm:

  • Bản vẽ khổ A1đúng theo yêu cầu của đề bài
  • Nộp 01 đĩa CD có toàn bộ khối lượng của bài tập

3/ Sinh viên phải ký xác nhận vào danh sách nộp bài.

 

GIÁO VỤ KHOA

Ngô Mạnh Trung


(142 lượt xem)