Thông báo phân công thực tập và Đồ án tốt nghiệp 2017

13/01/2017 11:49

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO 

(V/v phân công thực tập và Đồ án tốt nghiệp năm 2017)
 
Sinh viên xem chi tiết phân công thực tập và đồ án tốt nghiệp năm 2017 (file đính kèm tải về tại đây).
Sinh viên nhận giấy mời tại VP Khoa Kiến trúc - Cơ sở 1.
Thời gian: giờ hành chính 8h00-16h00 thứ ba ngày 17/1/2017 (Gặp cô Nguyễn Diệu Linh).
Khi đến sinh viên phải mang theo các văn bản sau: (file đính kèm tải về tại đây). 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
BẢN THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÃ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

(712 lượt xem)