Khoa Kiến trúc phát động hoạt động “Thiết kế cải tạo đường đi, sân vườn cảnh quan” Viện Đại học Mở Hà Nội tại Văn Giang, Hưng Yên

21/06/2018 12:33

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:      /KH-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

TẠI CƠ SỞ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - VĂN GIANG, HƯNG YÊN

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Khoa Kiến trúc; Căn cứ nhu cầu và hiện trạng cần cải tạo đường đi, sân vườn cảnh quan của Viện Đại học Mở Hà Nội tại Văn Giang, Hưng Yên. Khoa Kiến trúc xây dựng kế hoạch tổ chức phát động hoạt động “Thiết kế cải tạo đường đi, sân vườn cảnh quan” với các nội dung sau:

 1. Mục đích, ý nghĩa:
 • Tạo môi trường cảnh quan kiến trúc xanh – sạch – đẹp phù hợp với môi trường của một trường đại học;
 • Tăng cường hoạt động nghề nghiệp của đoàn viên – sinh viên Khoa Kiến trúc Viện Đại học Mở Hà Nội; Nâng cao ý thức đóng góp xây dựng Nhà trường trong cán bộ giảng viên và sinh viên.
 1. Đối tượng tham gia:
 • Toàn thể giảng viên chuyên môn và sinh viên các khóa của Khoa Kiến trúc;
 • Các cựu sinh viên và các doanh nghiệp của cựu sinh viên có quan tâm đến hoạt động trên.
 1. Nhiệm vụ thiết kế:

Thiết kế “Đường đi nội bộ, cảnh quan sân vườn tại cơ sở đào tạo của Viện Đại học Mở Hà Nội - Văn Giang, Hưng Yên” đáp ứng các yêu cầu sau :

 • Phương án đề cập đấy đủ những yếu tố Kiến trúc cảnh quan như: cây xanh, mặt nước, đường dạo, điện chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, điêu khắc ….
 • Tổng mặt bằng sau khi được thi công hoàn chỉnh phải đáp ứng tốt dây chuyền công năng cũng như thẩm mỹ môi trường giáo dục đào tạo;
 • Khu vực nghiên cứu chính dựa theo vùng khoanh màu đỏ trong bản vẽ hiện trạng đính kèm.
 1. Tổ chức thực hiện:
 • Thời gian khảo sát hiện trạng tại Văn Giang: ngày 17/6/2018
 • Thời gian triển khai xây dựng các phương án: từ ngày 21/6/2018 đến hết ngày 28/6/2018
 • Thời gian đánh giá và lựa chọn phương án: ngày 29/6/2018 tại Cơ sở Đào tạo của Khoa Kiến trúc (tầng 4 tòa nhà AN&HUY, Thanh Trì, Hà Nội)
 • Hình thức tham gia:

+ Phương án 1: Sinh viên đến trực tiếp tại Khoa để thể hiện và trình bày các ý tưởng đã chuẩn bị;

+ Phương án 2: Gửi bản mềm (Phác thảo ý tưởng và phương án thiết kế) về Khoa vào email: manhtrungkt@hou.edu.vn;

            Các phương án được Khoa và Nhà trường lựa chọn, sẽ tiếp tục hoàn thiện các bản vẽ, thuyết minh và khái toán công trình để có thể đưa vào thi công.

Ban lãnh đạo Khoa đề nghị các cán bộ giảng viên – cố vấn học tập đôn đốc sinh viên lớp mình phụ trách hưởng ứng tham gia. Cán bộ Lớp – cán bộ Đoàn các khóa thông báo, tuyên truyền và vận động các bạn sinh viên tham dự dưới các hình thức cá nhân hoặc nhóm. Mọi chi tiết liên hệ với Ban lãnh đạo Khoa, điện thoại: 0436231782 hoặc cô Dương Bích Phượng, điện thoại: 0901778677.

Hồ sơ hiện trạng tải về tại đây.

Nơi nhận:

 • BGH (để b/c);
 • Các cán bộ, giảng viên (để t/h);
 • Sinh viên các Lớp (để t/h);
 • Lưu VP.

T/M BAN LÃNH ĐẠO KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Ngô Thanh Tùng

 


(314 lượt xem)