Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 12/2018

21/09/2018 11:20

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: 04/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2018

          Căn cứ khung kế hoạch năm học 2018-2019 của Viện Đại học Mở Hà Nội, kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 cho các sinh viên đã hoàn thành khối lượng học tập. Ban lãnh đạo Khoa Kiến trúc thông báo kế hoạch đăng ký tốt nghiệp như sau:

  1. Đối tượng Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo chương IV điều 28 Quy định Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-ĐHM-ĐT ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội) Bao gồm:

+ Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2011 có nguyện vọng làm tốt nghiệp.

  1. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký 

      - 9h00-16h30 các ngày trong tuần từ 15-24/8/2018

      - Tại P410 Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (tầng 4 tòa nhà An & Huy, Thanh Trì, Hà Nội)

      - Cán bộ nhận đăng ký : Nguyễn Thị Hường

  1. Yêu cầu khi đến đăng ký

+ Hoàn thành đơn đăng ký tốt nghiệp ( file đính kèm )

Nơi nhận:

  • Các Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
  • Sinh viên K19, K20, K21 (để thực hiện);
  • Lưu VP.

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

(đã ký)

ThS. Võ Thùy Dung


(152 lượt xem)