Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2018 Khoa Kiến trúc

29/05/2018 02:10

    Theo quyết định của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc cho phép sinh viên được bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học, ngày 26/05/2018 Khoa Kiến trúc đã tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 29 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp năm 2018 với 02 Hội đồng gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư đầu ngành đang tham gia công tác và giảng dạy tại Khoa.

     ThS. Võ Thùy Dung - Phó Trưởng Khoa Phụ trách thừa ủy nhiệm của Hội đồng tốt nghiệp Nhà trường công bố các quyết định về việc thành lập hội đồng xét tốt ngiệp Đại học, cho phép sinh viên được bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học và hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học của ngành Kiến trúc khóa 2013 - 2018.

     Kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2018:

- Loại giỏi : 08 Đồ án chiếm tỷ lệ 27,5%

- Loại Khá: 15 Đồ án chiếm tỷ lệ 51,8%

- Loại Trung bình: 06 Đồ án chiếm tỷ lệ 20,7%

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

 

 

 

 

 

 

(275 lượt xem)