Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

18/05/2018 03:27

ĐTN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

LCĐ KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

KẾ HOẠCH

 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch Của nhà trường  về Công tác vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ sở 2 của Khoa Kiến Trúc.

LCĐ Khoa Kiến Trúc  xây dựng kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở 2 như sau:

  1. Mục đích yêu cầu

– Vận động toàn thể cán bộ, giáo viên,sinh viên  trong Khoa tich cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường.

– Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đồi với công tác bảo vệ môi trường và có những hoạt động tích cực để bảo vệ môi trường.

– Tổ chức lao động vệ sinh thường xuyên trong và ngoài khu vực cơ sở 2 của Khoa để cán bộ giảng viên, sinh viên trong Khoa tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

  1. Nội dung thực hiện

1, Công tác tuyên truyền:

– Tuyên truyền phổ biến sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Khoa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong và ngoài trường đặc biệt khu dân cư nơi mình cư trú.

– Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giảm thải ô nhiễm môi trường.

2,Tổ chức các hoạt động cụ thể:

– Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong khu vực lớp học hàng tuần.

– Vận động sinh viên  làm vệ sinh ở khu vực dân cư, quét dọn sạch sẽ, phát quang bụi rậm, san lấp nơi ứ đọng nước, làm rãnh thoát nước, đào lấp hố rác, ủ phân đúng quy cách, làm vệ sinh các nguồn nước.

– Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp vi phạm.

3, Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ ngày 8/5/2018 đến ngày 30/5/2018 và duy trì các ngày trong tuần, tháng.

                                                                              TM.BCH LIÊN CHI ĐOÀN

                                                                                                 BÍ THƯ

 

                                                                                      ThS Ngô Mạnh Trung


(173 lượt xem)