Thời khóa biểu học kỳ 3 năm học 2017 - 2018

10/05/2018 09:03

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 3 NĂM HỌC 2017-2018 
  Thực hiện từ tuần 18 (1/5/2018) đến tuần 26 (8/7/2018)  
  Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)  
THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN PHÒNG
2 Sáng Anh văn HP3 ThS. Phạm Mai Lan 3TC - 45 Tiết (Tuần 19- 21) - 8h00' 404
Thông gió CN. Nguyễn Văn Duy 1TC - 15 Tiết ( Tuần 20- 21) - 8h00' 406
Chiều Anh văn HP3 ThS. Phạm Mai Lan 3TC - 45 Tiết (Tuần 19- 21) - 13h00' 404
Kinh tế xây dựng PGS.TS. Đinh Đăng Quang 2TC - 30 Tiết (Tuần 20 - 23) - 13h00' 405
3 Sáng Cơ lý thuyết ThS.Hương Qúy Trường 2TC - 30 Tiết (Tuần19 - 22) - 8h00' 405
Đồ án nhà ở 2 - Chung cư ThS. Võ Thùy Dung                 ThS. Nguyễn Thị Phương Yến 4TC - 60 Tiết (Tuần19 - 26) - 8h00' 406
Lịch sử nghệ thuật GVC. Hoàng Thị Minh 2TC - 30 Tiết (Tuần 20 - 23) - 8h00' 404
Đồ án công cộng 1 ( Trường học) ThS. Nguyễn Huy Hoàng 4TC - 60 Tiết (Tuần 20 - 29) - 8h00' 402
Chiều Cơ lý thuyết ThS.Hương Qúy Trường 2TC - 30 Tiết (Tuần19 - 22) - 13h00' 405
Đồ án nhà ở 2 - Chung cư ThS. Võ Thùy Dung                 ThS. Nguyễn Thị Phương Yến 4TC - 60 Tiết (Tuần19 - 26) - 13h00' 406
Lịch sử nghệ thuật GVC. Hoàng Thị Minh 2TC - 30 Tiết (Tuần 20 - 23) - 13h00' 404
Đồ án công cộng 1 ( Trường học) ThS. Nguyễn Huy Hoàng 4TC - 60 Tiết (Tuần 20 - 29) - 13h00' 402
4 Sáng Anh văn HP3 ThS. Phạm Mai Lan 3TC - 45 Tiết (Tuần 19- 21) - 8h00' 404
Toán 1 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan 2TC - 30 Tiết (Tuần 20 - 23) - 8h00' 405
Thông gió CN. Nguyễn Văn Duy 1TC - 15 Tiết ( Tuần 20- 21) - 8h00' 406
Chiều Anh văn HP3 ThS. Phạm Mai Lan 3TC - 45 Tiết (Tuần 19- 21) - 13h00' 404
Toán 1 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan 2TC - 30 Tiết (Tuần 20 - 23) - 13h00' 405
Kinh tế xây dựng PGS.TS. Đinh Đăng Quang 2TC - 30 Tiết (Tuần 20 - 23) - 13h00' 405
5 Sáng Hình học họa hình 1 GVC.ThS. Đặng Phương Chi 2TC - 30 Tiết (Tuần18 - 21) - 8h00' 404
Hình học họa hình 2+ Vẽ Kỹ thuật PGS. Đặng Văn Cứ 3TC - 45 Tiết (Tuần 19- 24) - 8h00' 405
Lịch sử kiến trúc ThS. Nguyễn Lam Giang 3TC - 45 Tiết (Tuần 20- 25) - 8h00' 402
Chiều Hình học họa hình 1 GVC.ThS. Đặng Phương Chi 2TC - 30 Tiết (Tuần18 - 21) - 13h00' 404
Hình học họa hình 2+ Vẽ Kỹ thuật PGS. Đặng Văn Cứ 3TC - 45 Tiết (Tuần 19- 24) - 13h00' 405
Lịch sử kiến trúc ThS. Nguyễn Lam Giang 3TC - 45 Tiết (Tuần 20- 25) - 13h00' 402
6 Sáng Vật lý kiến trúc ( Khí hậu Ánh sáng) ThS. Nguyễn Thị Phương Anh 3TC - 45 Tiết (Tuần 19- 24) - 8h00' 405
Chiều Vật lý kiến trúc ( Khí hậu Ánh sáng) ThS. Nguyễn Thị Phương Anh 3 TC - 45 Tiết (Tuần 19- 24) - 13h00' 405
7 Sáng        
Chiều        
  Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2018
BCN KHOA DUYỆT   GIÁO VỤ  KHOA
(đã ký)   Nguyễn Thị Hường

(405 lượt xem)